Regulamin

 
 
 
1) Sprzedający - właścicielem i administratorem danych sklepu internetowego znajdującego się na stronie isat.com.pl jest Z.P.H.U.SAT-SERWIS s.c. Marek Cinkusz, Urszula Kamińska-Cinkusz, NIP 7320015627, regon 470956711, 91-425 Łódź ul. Północna 36. Wszystkie transakcje prowadzone są jedynie na terytorium Polski i w polskiej walucie.

Kupujący - każda osoba prywatna, instytucja lub firma wypełniająca formularz zamówienia, zobowiązana jest do podania prawdziwych danych teleadresowych.


2) Sprzedaż towarów w sklepie internetowym, jest umową sprzedaży zawartą na odległość.

 

3) Ceny towarów oferowanych w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Zamówienia na kwotę powyżej 1000,00zł wysyłamy na swój koszt

Towar wysyłamy w ciągu 1-3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej. Przesyłki dostarczamy również do Paczkomatów InPost. Zamówiony u nas towar można także odebrać osobiście w naszym sklepie stacjonarnym, nie ponosząc dodatkowych kosztów transportu.

Opcje i cennik (brutto) dostawy:

Odbiór osobisty - 0,00zł / darmowy

Poczta Polska:

  • Pocztex /pobranie - 15,90zł
  • Pocztex /przedpłata - 12,90zł - podstawowy koszt transportu
  • Pocztex odbiór w punkcie /pobranie - 12,90zł
  • Pocztex odbiór w punkcie /przedpłata - 9,90zł

Kurier DPD:

  • przesyłka /pobranie - 18,00zł / 24,00zł
  • przesyłka /przedpłata - 15,00zł / 18,00zł

Paczkomaty InPost: - przesyłki nie przekraczające wymiarów 410x380x640mm

  • przesyłka /pobranie - 12,99zł
  • przesyłka /przedpłata - 8,99zł

W przypadku zamówień przekraczających dopuszczalny gabaryt dla wybranej formy przesyłki, firma Sat-Serwis będzie kontaktowała się telefonicznie w celu ustalenia zmiany.

Kwota usługi wysyłki jest dopisana do faktury sprzedaży i zawiera 23% VAT.


4) 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(zwanym RODO)w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Państwa, jako naszych klientów że:
Administratorem danych osobowych jest Z.P.H.U.SAT-SERWIS s.c. Marek Cinkusz, Urszula Kamińska-Cinkusz 91-425 Łódź ul. Północna 36 NIP 7320015627,tel-426319396,email:[email protected] Przetwarzamy podane dobrowolnie przez klienta dane osobowe zgodnie z Art.6.ust 1 RODO. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na pytania, rozpatrzenie reklamacji. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podane dane przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Dane osobowe naszego klienta to; imię, nazwisko, nazwa, adres, numer telefonu, nick, email, numer konta bankowego w przypadku żądania przez kupującego zwrotu pieniędzy na wskazane konto, lub dokonaniu przedpłaty.
Przetwarzanie podanych danych osobowych polega na:
-sporządzeniu faktury, paragonu
-zaadresowaniu listu przewozowego dla kuriera; Poczty Polskiej, DPD, Inpost-przekazaniu informacji o numerze listu przewozowego telefonicznie lub emailowo
-korespondencji email lub kontakcie telefonicznym w sprawie zamówienia
-rozpatrywanie reklamacji i zwrotów
-dochodzeniu roszczeń powstałych po zawarciu umowy
-dokonywaniu rozliczeń

Aby zrealizować umowę sprzedaży zawartą na odległość dane klienta możemy przekazać nstp. współpracującym z nami podmiotom:
Poczcie Polskiej, DPD, bankom, platformom do zdalnych operacji płatniczych, rozliczającym nas z obowiązku podatkowego, uprawnionym organom państwowym (urząd skarbowy, sąd)lub innym po okazaniu stosownego nakazu.

Dane dotyczące umów zawartych z klientem przetwarzamy przez czas:
zawarcia i wykonania i trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń, przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową do czasu zakończenia postępowań, do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Pracownicy i właściciele naszej firmy zapoznali się z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych ,uzyskali stosowne upoważnienia, zobowiązali się do zachowania poufności. Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie IT co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanym dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów.

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem(o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


5) Towar zakupiony w sklepie internetowym jest fabrycznie nowy, objęty 12 lub 24 miesięczną gwarancją, rękojmą i prawem do reklamacji. Podstawą egzekwowania przez kupującego tych praw jest dostarczenie wadliwego towaru  do siedziby firmy (91-425 Łódź, ul. Północna 36) oraz dowodu zakupu .Najlepiej przedstawić paragon lub fakturę. W przypadku ich zagubienia można przedstawić inne wiarygodne dowody zakupu Jeśli prawa te te zostaną zrealizowane sprzedający zwróci kupującemu  koszt transportu w wysokości określonej w cenniku wysyłek pkt.3 - podstawowy koszt transportu. Po naprawie lub wymianie na nowy towar odsyłamy na koszt sprzedającego pod wskazany przez kupującego adres. Reklamacje towarów realizujemy tylko w serwisach producentów lub wprowadzających towary na rynek krajowy. Ich opinie są dla nas wiążące. Reklamację kupujący może złożyć np. z tytułu niezgodności z umową albo np. gwarancji. jedna nie ogranicza możliwości skorzystania z drugiej. Reklamację kupujący składa do sprzedającego z tytułu niezgodności z umową np. produkt jest wadliwy, niekompletny, nie spełnia potrzeb o których informował sprzedający, odbiega od wzoru przedstawionego przed zakupem. Kupujący może żądać naprawy, wymiany, zwrotu pieniędzy gdy sprzedający nie jest w stanie naprawić lub wymienić wadliwego towaru. Sprzedający na rozpatrzenie ma 14 dni. Jeśli w tym czasie tego nie zrobi przyjmuje się że uznał reklamację. Kupujący nie ponosi kosztów związanych z tymi procedurami.


6) Podczas składania zamówienia kupujący decyduje jaki dowód zakupu ma otrzymać. Wystawiamy  paragon, fakturę vat. W przypadku wystawiania fv vat, gdy jest płatnikiem VAT prosimy o podanie w formularzu zamówienia numeru NIP. Przy braku podanego NIP w formularzu zamówienia wystawiamy fakturę imienną do paragonu fiskalnego - powyższe dokumenty są wystarczające do celów gwarancyjnych, reklamacji.
Dowód zakupu dołączany jest do wysyłki. Na życzenie klienta wysyłamy fakturę drogą elektroniczną.


7) W przypadku wysyłki towarów ciężkich - kable, stojaki, zasilacze, obudowy itp. koszt wysyłki może ulec zmianie tylko po uzgodnieniu z zamawiającym (dotyczy to przesyłek kurierskich powyżej 30kg, pocztowych powyżej 3kg i listów poleconych powyżej gabarytu 12cm).
Firma bierze pełną odpowiedzialność za zagubione paczki przez firmy transportowe.


8) Istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, bez podania przyczyn zwrotu.

Zwracany towar musi być kompletny i nie może posiadać śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi kupujący.

W dniu otrzymania zwrotu towaru (w przypadku firm, po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej) Sprzedający dokona zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył kupujący lub inny wskazany przez kupującego.

Podstawowy koszt transportu zwracany jest w przypadku rezygnacji z całości złożonego zamówienia, jeśli zwracana jest część zakupionego asortymentu koszt transportu pokrywa kupujący. 

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Prosimy aby do przesyłki  dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - wzór oświadczenia. Przyspieszy to zwrot  środków pieniężnych.


9) Strona internetowa Firmy używa plików cookies. Zgodnie z ustawą o Prawie Telekomunikacyjnym realizującą zalecenia Dyrektywy europejskiej o ochronie prywatności 2002/58/ WE artykuł 5, ustęp 3 z obowiązku informowania użytkownika końcowego o celu instalowania, o sposobie korzystania, o sposobie usunięcia oraz z obowiązku uzyskania na to zgody, zwolnione są podmioty, które przechowują pliki cookies w urządzeniu końcowym w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez użytkownika końcowego. Firma nie wykorzystuje plików cookies do żadnych innych celów niż, realizacja zamówienia. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystanych w celu realizacji zamówienia przez Firmę zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem:  isat.com.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

10) W przypadku wystąpienia błędów związanych z opisem lub zdjęciem zakupionego produktu Klientowi przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową włącznie do zwrotu towaru na koszt Firmy.

 

11) W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyraził taką wolę rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


12) 
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenie praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Firma deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

13) Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
- zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami
- posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu
- sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: 91-425 Łódź, Północna 36
- sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać mailowo na adres [email protected]
- obowiązuje zakaz przyjmowania sprzętu niekompletnego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu. Za niekompletny sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu
- ceny produktów w naszym sklepie zawierają KGO
- punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: np. Remondis Łódź Zbąszyńska 6

Art. 37. 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw
domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty
sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2
pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2
poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia
w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden
z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie,
o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na
stronie internetowej lub w formie komunikatu.


Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.


14) Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądaniu asortymentu sklepu oraz składaniu zamówień niezbędne są urządzenia końcowe z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej e-mail, włączona obsługa plików cookies do przesyłania faktur na życzenie klienta.

minimalne wymagania:

-najmniejsza rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli

-Google Chrome 4,0 lub nowsza,JavaScript,cookies

-Internet Explorer 9,0 lub nowsza ,Activex,JavaScrpt,cookies

-Mozilla Firefox 3,8 lub nowsza,JavaScript,cookies